ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                                                                        

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan YOGA LICHT&BERG.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De  deelnemer  dient  het verschuldigde lesgeld vooraf aan deelname  van  de  eerste les  te  betalen  middels  overschrijving naar het Rabobanknummer  NL50 RABO 0170 0919 53 ten name van YOGA LICHT&BERG.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft YOGA LICHT&BERG het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4) Tijdens de schoolvakanties is de yogaschool gesloten en zijn er geen lessen. U betaald enkel voor de lessen buiten de schoolvakanties.

2.5) Het lesgeld wordt per lesblok of termijn vooruit betaald.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) YOGA LICHT&BERG heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) YOGA LICHT&BERG heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.
Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald, echter binnen een maand na verzuiming en maximaal twee lessen per lesblok of termijn.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met YOGA LICHT&BERG zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.
Artikel 5 Annulering door YOGA LICHT&BERG

5.1) YOGA LICHT&BERG heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) YOGA LICHT&BERG heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.
Artikel 6 Wijzigingen

6.1) YOGA LICHT&BERG behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) YOGA LICHT&BERG verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) YOGA LICHT&BERG is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 10  Opzegtermijn

11.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met YOGA LICHT&BERG

11.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.